bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

शायर

image45

साहिल

image46

साहिल

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

गुलज़ार

शायर

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

गुलज़ार

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

गुलज़ार

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

गुलज़ार

शायर

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

गुलज़ार

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

गुलज़ार

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

गुलज़ार

शायर

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

अनवर देहलवी

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

अनवर देहलवी

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

निदा फ़ाज़ली

शायर

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

निदा फ़ाज़ली

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

निदा फ़ाज़ली

bashir badr poetry , jigar moradabadi shayari, Nida fazli shayari, faiz shayari, Javed Akhtar, Kumar

निदा फ़ाज़ली